Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

செயற்கை புல் புல் நில கொல்லைப்புறத்தை குறைக்கிறது

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

செயற்கை தரை புல் நிலம் செயற்கை தரை புல்வெளி

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

ஒரு ஏரியின் அருகே பச்சை புல் புல்வெளி, பொது பூங்காவின் தோட்டத்தில் மேகமூட்டமான வானத்தின் கீழ் பின்னணியில் பனை மற்றும் பசுமையான மரங்கள்