2

வெள்ளை ஒயின் பாட்டில் கொண்ட பிக்னிக், செயற்கை தரை

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

பெருவின் லிமாவில் உள்ள பூங்காவில் செயற்கை புல் திட்டம் விளையாட்டு மைதானம்